Verb – Sådant man gör

hammare

Verb är något man gör. Alltså ord som skjuta, skutta hoppa, sova och så vidare. Vi börjar med att titta på hur verb böjs i presens(nutid). Verbböjning i andra tidsformer kommer att behandlas för sig. Verben böjs likt många andra språk som tyska eller spanska efter vem, vilka eller vad som utför handlingen. En mening kan se ut på följande sätt: Minä vasaroin. Det betyder “Jag hamrar”. I meningen är verbet “vasaroida-hamra” böjt efter vem som hamrar, alltså minä-jag. De sex olika personpronomena som man böjer efter är:

Personpronomen Singular Plural
1. person Minä – Jag Me – Vi
2. person Sinä – Du Te – Ni
3. person Hän – Han/hon He – De

Observera att då man i Sverige debatterar om det könsneutrala pronomenet hen, så finns det bara ett sådant pronomen i finskan.

Då man böjer ett verb så fogar man någon av ändelserna -n, -mme, -t, -tte, -V, -vat/-vät. Ändelsen berättar också direkt vem det är som gör något, vilket betyder att man till och med kan lämna bort pronomenet i en mening.
Exempel: Vi talar finska – Me puhumme suomea eller Puhumme suomea.
I alternativet Puhumme suomea har vi lämnat bort pronomenet me, men vi vet ändå att det är vi som gör något eftersom ändelsen -mme fogats till verbet puhua-att tala.

Finskan har sex olika verbtyper som har olika böjningsmönster och regler. Vidare kommer verbtyperna att markeras med V1, V2, V3, V4, V5 eller V6. Här nedan finns en presentation av alla verbtyper och deras böjningsregler.

Verbtyp 1

Men vänta nu! Det har ju försvunnit en bokstav i verbet puhua efter att det böjts!
Det är sant. I finskan finns 5 olika verbtyper när man böjer ord. Puhua tillhör verbtyp 1(V1) och den verbtypen kännetecknas av att verben har två vokaler(a, o, u, å, e, i, y, ä, ö) i slutet av ordets grundform. När man böjer verbet så tar man bort infinitivändelsen och fogar in önskat kasus(ändelse) som markerar vem eller vilka som utför en handling. I exemplet ovan så har puhua blivit puhu-mme, då infinitivändelsen -a fallit bort och kasuset -n fogats till ordstammen puhu-.

Puhu-a (V1)            Att tala Singular Plural
1. person Puhu-n Puhu-mme
2. person Puhu-t Puhu-tte
3. person Puhu-u Puhu-vat

Några grundregler för verbtyp 1

 • Verbets grundform har två vokaler i slutet.
 • Infinitivmarkör är -a och(puhua, lentää)
 • Stadieväxling är möjligt
 • Starkt stadie i:
 • infinitivet(lukea)
 • 3. person singular(lukee)
 • 3. person plural(lukevat)
 • Mjukt stadie i alla andra personböjningar(luen, luet, luemme, luette)

Här finns några övningar för verbtyp 1. Använd informationen här ovan som hjälp och kom ihåg stadieväxlingarnaverbtyp1övningar

Verbtyp 2

Juo-da(V2)         Att dricka Singular Plural
1. person Juo-n Juo-mme
2. person Juo-t Juo-tte
3. person Juo-Ø Juo-vat

Några grundregler för verbtyp 2

 • Verbets grundform har -da eller -dä i slutet
 • Infinitivmarkörer är -da och -dä
 • Efter verbet böjts så är de två sista bokstäverna innan personböjningen vokaler(ohjelmoimme, juotte)
 • Inga stadieväxlingar
 • Ingen ändelse då ett verb böjs i tredjeperson singular(Hän, ohjelmoi, hän juo)
 • Observera böjningen av orden nähdä och tehdä -> näe-n, tee-t(se och göra)

Verbtyp 3

Verbtyp 3 är lite speciell då man måste foga till ett extra e innan man infogar personändelsen. I ordet tulla(att komma) till exemper så tar man bort infinitivändelsen  -la och fogar dit ett e+personändelse. De kommer->He tul-e-vat

Tul-la(V3)          Att komma Singular Plural
1. person Tule-n Tule-mme
2. person Tul-et tule-tte
3. person Tule-e Tule-vat

Några grundregler för verbtyp 3

 • Verbets grundform har -la, -lä; -na, -nä; -ra, -rä; -sta, -stä i slutet.
 • Infinitivmarkörer är -la-lä-na-nä, -ra-rä, -ta-tä
 • E infogas mellan ordstammen och personändelsen(jag kommer->tul-e-n)
 • Möjlig stadieväxling då verbet slutar med -la eller -lä
 • Svagt stadie i grundformen, kuunnella, ajatella
 • Starkt stadie: Vid alla personböjningar( sinä kuuntele-t, minä ajattele-n o.s.v.)
 • Olla och juosta(att vara och att springa) böjs annorlunda. Se tabellen nedan.
Olla/juosta Singular Plural
1. person Olen/juoksen Olemme/juoksemme
2. person Olet/juokset Olette/juoksette
3. person On/juoksee Ovat/juoksevat

Verbtyp 4

Avat-a (V4)          Att öppna Singular Plural
1. person Avaa-n Avaa-mme
2. person Avaa-t Avaa-tte
3. person Avaa Avaa-vat

Några grundregler för verbtyp 4

 • Verbets grundform har normalt -ata, -ätä i slutet och ibland -uta, eta, (-itä)
 • Infinitivmarkörer är -a och
 • De sista t:et i ordstammen byts till ett -a eller-ä innan person böjningen(avat-a-> avaan, määrätä->määrään)
 • Svagt stadie i grundformen(tavata, hypätä-träffa, hoppa)
 • Starkt stadie vid alla personböjningar(minä tapaan, sinä hyppäät)

Verbtyp 5
Verbtyp är likt verbtyp 3 lite speciell, då man måste infoga en extradel i slutet. I det här fallet -se+personändelse. Det man alltså gör är att man tar bort infinitivändelsen från ordstammen, infogar -se och sedan önskad personändelse.
De väljer: He valita → He valit-se → He valit-sevat → He valitsevat.

Tarvit-a(V5)       Att behöva Singular Plural
1. person Tarvitse-n Tarvitse-mme
2. person Tarvitse-t Tarvitse-tte
3. person Tarvitse-e Tarvitse-vat

Några grundregler för verbtyp 5

 • Verbetsgrundform har -ita eller -itä i slutet
 • Infinitivmarkör är -a och
 • se infogas mellan ordstammen och personändelsen
 • Ingen stadieväxling

Verbtyp 6

Vaalet-a (V6)            Att blekna Singular Plural
1. person Vaalene-n Vaalene-mme
2. person Vaalene-t Vaalene-tte
3. person Vaalene-e Vaalene-vat

Några grundregler för verbtyp 6

 • Verbets grundform har eta eller etä i slutet
 • Infinitivmarkör är -a och -ä
 • Likt V4 byts det sista t:et i ordstammen ut, men den här gången mot -ne (föråldra: vanheta→vanhene+personändelse→vanhenemme-vi föråldrar)
 • Stadieväxling är möjligt
 • Svagt stadie: vid infinitiv-grundform(paeta, tummeta-fly, mörkna)
 • Starkt stadie: Vid personböjning(pakenen, kalpenet-jag flyr, du bleknar)

Senast uppdaterad 12 maj 2013
Källor:
http://www04.edu.fi/suomeaolehyva/harjot/liite3.htm